Nama Dokter Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
Spesialis Penyakit Kulit dan Kelamin
Dr. Windy K B,SpKK(alergi & Imunologi) 17.00 – 20.00 18.00 – 21.00 17.00 – 20.00 13.00 – 16.00
Dr. Putu Siska Virgayanti, SpKK 09.00 – 12.00
Dr. Harsha Aulia, SpKK 17.00 – 20.00 17.00 – 20.00
Dr. Indah Widyasari, SpKK 10.00 – 13.00 09.00 – 12.00 11.00 – 15.00