Nama Dokter Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
Klinik Akupuntur
Dr. P. B. Surya W. Giri, SpAk.CHt 19.00 – 22.00 18.30 – 21.00 (P) 18.00 – 22.00 09.00 – 12.00 (P)
Dr. Ainil Mastura,SpAk 09.00 – 12.00 09.00 – 12.00 09.00 – 12.00